NovaEscolaCastellum

L’any 2012 després del procés de cocreació del pati de l’Escola Castellum, decidim crear una comissió per cocrear l’edifici de la nova escola. Creem la comissió NovaEscolaCastellum amb dos pares arquitectes, un ambientòleg, un artista i la directora de l’escola.

Objectius

La comissió  informada i conscient de la dificultat existent de seguir avançant en la línia de treball per a la construcció d’un nou edifici per una nova escola, decideix reorientar el seu focus de treball iniciant un procés centrat en el compliment dels següents objectius:

Cap a dins: participar de la planificació del creixement de l’escola fent arribar les nostres propostes tant per l’espai edificat (mòduls) com per l’espai lliure (pati), sota criteris de racionalitat, sostenibilitat, seguretat pels infants, benestar, etc.

Portes enfora: suggerir alternatives d’ús de l’espai públic proper per tal d’acomodar la presència de l’escola al barri i al municipi, minimitzant les febleses i els riscos i fent aflorar i aprofitant les potencialitats que aquest fet comporta en les dues direccions (barri/municipi – escola i escola – barri/municipi).

Reptes a abordar

La comissió considera prioritari abordar els següents reptes:

  • Ubicació de nous mòduls.
  • Ampliació del pati.
  • Fer de l’entorn de l’escola un espai segur (zones d’aparcament i camins segurs).
  • Ubicació d’una entrada definitiva al centre.

 

Anàlisi de l’entorn

L’escola Castellum es troba ubicada al barri del Pla de Baix del municipi de Sant Julià de Ramis. Un barri central dins l’estructura urbana del municipi, bàsicament residencial i de serveis, ben comunicat gràcies a la presència de la NIIa (Girona-Figueres) i connectat a la sortida 6 de l’AP7 (Barcelona- França) per mitjà del nus viari que també permet la incorporació a la C-66 (Banyoles-Palamòs-NII).

A l’escala de barri s’han identificat diverses situacionsi fets que es presenten com a oportunitats reals de cares a resoldre els reptes proposats. Hem seleccionat doncs tota una sèrie de zones d’interès escollides ja sigui per l’ús al que actualment es destinen, pel règim de propietat, per la vocació dels mateixos, etc.

D’aquesta selecció, representada al plànol, n’han aflorat vials, zones d’aparcament, parcel·les lliures, voreres i espais de vianants, etc.

Ampliació de l’escola: pati i nous móduls

Ubicació dels nous móduls

El primer repte que hem abordat és la ubicació d’un nou mòdul que haurà d’acollir l’augment d’alumnes previst pel curs 2013/2014. Analitzant l’estructura i distribució actual dels mòduls i el patró de creixement que ha experimentat l’escola en anys anteriors, entenem que hi hauria diverses opcions possibles. Un cop plantejades i analitzades totes les alternatives entenem que la millor ubicació seria la que situés aquest nou mòdul seguint la traçada del carrer Bon dia, al costat del mòdul més gran, degudament separat del mateix segons marqui la normativa, i

amb l’entrada orientada a S-SW en contacte directe amb la prolongació de l’eix central per mitjà del qual s’organitzen els diversos mòduls de què es compon l’escola.

En el cas que es plantegés la instal·lació d’un altre mòdul d’aules en cursos posteriors aquest es podria ubicar al davant d’aquest però lleugerament desplaçat cap al mòdul actual (veure plànol).

Aquestes localitzacions aporten facilitat constructiva i costos assumibles, permeten mantenir la compacitat de l’espai edificat de l’escola i l’existència d’un pati gran i no la seva segregació en varis de petits, entre d’altres beneficis.

Ampliació del pati

La comunitat educativa de l’Escola Castellum considera que és de vital importància que l’escola disposi d’espai suficient de pati i que aquest compleixi totes les condicions de diversitat d’espais i jocs,
de seguretat, de llibertat, etc. No en va aquesta mateixa comunitat va participar del procés co-creatiu NouPatiCastellum orientat a millorar el pati de l’escola. Tal i com explica la “Guia pràctica per co-crear a l’escola” de Lluís Sabadell i Artiga, resultat d’aquest procés, els participants entenen que: “El pati és un dels espais més importants de l’escola. És un espai on es creen i es desenvolupen les relacions socials entre els infants, i on hi són més presents uns usos i unes regles de comportament no escrites, on hi ha el joc lliure, etc. A més el pati és encara un espai de llibertat dins de l’escola on les reglamentacions i els plans d’estudi no hi tenen cabuda de manera que és encara un espai on experimentar en un sentit positiu.”

La instal·lació del nou mòdul (i el que pugui esdevenir- se en anys posteriors) afecta directament a la superfície de pati del que actualment gaudeixen els infants i, aquest, no és un fet banal. Cal considerar aquesta conseqüència i proposar-hi solucions per contrarestar-la.

La solució a aquesta problemàtica passa per ampliar la superfície de pati fent-lo créixer per davant del centre cívic ocupant l’espai actual d’aparcament de forma total o parcial. Aquest espai actualment és utilitzat regularment per part de tres col·lectius: els veïns de l’entorn proper (en la seva majoria residents als pisos del C/Bòbila), persones usuàries del Centre Cívic durant actes que es celebren en el mateix (bàsicament els diumenges a la tarda amb els balls

de saló) i membres de la comunitat educativa de l’escola (per accedir-hi en les entrades i sortides d’escola). La compensació en forma de noves places d’aparcament properes serà abordada en l’apartat següent.

La proposta concreta de la comissió és la de delimitar el recinte pati en l’espai comprés entre l’alineació d’arbres que ressegueixen el perímetres d’aquesta “plaça” (veure plànol). Entenem, de totes maneres, que cal salvaguardar una àrea davant del centre cívic, per mantenir l’entrada principal del Centre cívic com a tal. Així mateix proposem deixar fora de l’escola una franja de terreny entre aquesta i la carretera NIIa, que funcioni com a espai de seguretat i disminueixi el risc en cas d’accident de trànsit. Proposem que aquesta sigui considerada zona verda, lliure de cotxes i celebraríem que s’hi pogués generar una mota de terreny aconseguint que aquesta separació entre vial i escola fos més evident. La generació d’aquesta topografia portaria grans beneficis al benestar de l’escola.

La proposta d’ampliació de pati es completa amb el guany d’un altre petit espai en la façana posterior del centre cívic, avançant la tanca actual uns metres per poder disposar d’entrada directa al centre cívic per una porta existent sense haver de sortir del recinte de l’escola.

Entorn, aparcaments i camins segurs

La proximitat de múltiples vies de comunicació facilita l’accés a l’escola però provoca, a l’entorn immediat, una aglomeració excessiva de cotxes particulars en hores punta amb les conseqüències que això comporta (ambientals, de seguretat, de qualitat de l’espai públic, etc.). Fins al dia d’avui aquesta problemàtica no havia estat abordada directament. Pensem que ha arribat el moment de plantejar la resolució d’aquest conflicte i més quan, el futur creixement de l’escola, ens portarà irremeiablement, més quantitat de vehicles a l’escola. Cada cop més va prenen força entre la comunitat educativa l’opció d’alliberar aquest espai de cotxes reduint així el risc d’accidentabilitat, d’atropellament i resta de problemàtiques relacionades amb la elevada concentració de cotxes just a l’entrada del recinte.

La proposta d’ampliació de pati plantejada al punt anterior soluciona aquesta problemàtica ja que suprimeix la zona utilitzada per l’aparcament de cotxes. Cal buscar alternatives en l’entorn proper en forma d’aparcament infrautilitzats o d’“espais lliures” que es puguin destinar a aquest nou ús. La comissió, en aquest sentit, ha treballat en la direcció d’identificar- los i determinar la seva connexió amb l’escola per mitjà d’itineraris segurs. En aquest sentit, la cruïlla generada entre el passatge Xavier Montsalvaltge i el pas de vianants que connecta el C/Bon dia i el C/Bòbila es presenta com un opció òptima. Caldria però procedir

a l’enderroc del muret existent al final del passatge per fer que aquest pas per a vianants des de l’Antiga Ctra. de Banyoles fos possible. Així mateix caldria

regularitzar el manteniment del pas de vianants
que connecta el C/Bon dia i el Passatge Xavier Montsalvatge per darrera de la nau industrial AGISA.

Per altra banda, la solució al tema dels aparcaments pensem que passaria per:

·Utilitzar eficientment les places existents a l’aparcament de l’antiga carretera de Banyoles (Nous de’n Serra).

·Fer les gestions necessàries amb la propietat i les obres pertinents per tal de poder adequar com a zona d’aparcament part de la parcel·la ubicada al C/Bon dia núm. 20.

·Fer les gestions necessàries per tal de poder utilitzar la parcel·la lliure darrera de la nau de l’empresa AGISA i l’espai existent entre la nau Pikolín i la rotonda del centre cívic.

·Permetre, ordenar i fomentar l’aparcament en línia a llarg dels carrers Carrilet, Sant Roc, Bon dia i Vora Ter.

Una altra opció, tot i que secundària, seria la de permetre l’aparcament a la parcel·la on actualment hi ha el parc infantil del C/Bòbila reubicant-lo a la parcel·la lliure adjacent a l’escola bressol municipal El Cau de les Goges. En aquest cas caldria adequar l’entrada i sortida a aquesta nova zona d’aparcament pel C/Bòbila.

 Ubicació de la porta d’entrada

La situació actual de la porta d’entrada al recinte escolar no és adequada. Aquesta és una opinió majoritària. La futura instal·lació de nous mòduls i l’ampliació del pati proposada en els punts anteriors d’aquest informe, obliga a repensar-la, buscant un espai que reuneixi les condicions d’accessibilitat, seguretat, amplitud, connectivitat, comoditat, etc. que mereix l’entrada principal d’un recinte educatiu. Amb la voluntat de complir amb aquesta premissa la comissió considera que la millor opció seria la d’instal·lar la porta d’entrada en contacte directe amb la parcel·la lliure existent darrera del centre cívic. Caldria donar a aquest porta suficient amplitud i tractar aquesta parcel·la per donar-li caràcter de plaça pública (paviment, mobiliari urbà, etc..). Caldria, també, prohibir-hi l’aparcament.

 

You may also like